KK IURIS s.r.o., Přemyslovská 1939/28, 130 00 Praha 3 - Flora, T: +420 224 251 568, +420 602 139 901 E: info@kkiuris.cz
33

GDPR

BlogArchiv › GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro Klienta při přijetí osobních údajů Advokátní kanceláří

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekt údajů (dále jen „Klient“), jejichž osobní údaje zpracovává KK IURIS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 088 05 083, sídlem: Přemyslovská 1939/28, Žižkov, Praha 3, 130 00 (dále jen „Advokátní kancelář“), o veškerých činnostech zpracování údajů a o zásadách ochrany soukromí Klienta při poskytování právních služeb Advokátní kanceláří na základě Smlouvy o poskytování právních služeb.

Správce osobních údajů

Jméno: KK IURIS s.r.o.

IČO: 088 05 083

Adresa: Praha 3, Přemyslovská 1939/8, PSČ 130 00

E-mail: info@kkiuris.s.r.o.

Tel: +420 224 251 568

Právní základ pro zpracování

      • Smlouva o poskytování právních služeb (dále jen „Smlouva“)
      • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Klienta, která vyplývá z výše zmíněné Smlouvy.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle Smlouvy uzavřené s Klientem

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Zaměstnanci a jiní spolupracovníci správce – Advokátní kanceláře
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Klient má právo od správce – Advokátní kanceláře získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Advokátní kanceláře zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – Advokátní kancelář v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – Advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které správci – Advokátní kanceláři poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené s Klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – Advokátní kanceláří, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech Klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. ledna 2020

Napište nám

a my Vám rádi poradíme.

Zákaznická podporaKariéra

Máte zájem o spolupráci?
Kontaktujte nás.×